Úvod / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podnínky

Přehled podmínek spolupráce – termíny, platby a další potřebné informace.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mph group s.r.o.

 

Článek I
Základní ustanovení

1.1  Všeobecné obchodní podmínky (dále rovněž VOP) společnosti Mph group s.r.o., IČO: 292 74 711, se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 70171 (dále rovněž Společnost nebo Zhotovitel), jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále rovněž Smlouva) uzavřené mezi Zhotovitelem a třetí stranou specifikovanou ve Smlouvě jako objednatelem (dále rovněž Objednatel), (společně rovněž jako Smluvní strany).

1.2  Tyto VOP upravují závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem a platí, pokud Smluvní strany nesjednají ve Smlouvě jinak. V případě rozporu mezi těmito podmínkami a Smlouvou má přednost Smlouva.

 

Článek II
Pojmy

2.1  Ve smlouvě vymezené dle čl. 1 těchto VOP i dále v těchto VOP se rozumí:

 • Objednatelem osoba, která objednává předmět Díla za podmínek sjednaných ve Smlouvě a takto ve Smlouvě definovaných,
 • Zmocněným zástupcem Objednatele osoba oprávněná jednat jménem Objednatele na základě plné moci,
 • Zhotovitelem osoba, která realizuje předmět Díla, a to ve lhůtě a za ve Smlouvě sjednanou cenu,
 • Zástupcem Zhotovitele osoba oprávněná ze Smlouvy nebo z těchto VOP provádět právní úkony, včetně podpisu za Zhotovitele, vedoucí ke změně Smlouvy, ukončení Smlouvy včetně odstoupení od Smlouvy nebo k předání Díla,
 • Dílem zhotovení určité věci vymezené ve Smlouvě vč. montáže,
 • Projektovou dokumentací dokumenty popisující tvar, funkci, složení nebo jiné vlastnosti předmětu díla, zejména potom technický nákres předmětu Díla, tvořící nedílnou součást Smlouvy jako její příloha,
 • Cenou díla cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě bez daně z přidané hodnoty,
 • Kalendářním týdnem je časový interval, od pondělí do neděle včetně. Každý kalendářní týden končí vždy v neděli,
 • Víceprácemi jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu či rozsahu Díla vyplývajícího ze Smlouvy
 • Méněprácemi jakékoli změny, které budou mít za následek zúžení / omezení předmětu či rozsahu Díla vyplývajícího ze Smlouvy
 • Konzultací bezplatné posouzení a konzultace ohledně provedení Díla

2.2  Pojmy neuvedené v odst. 1 čl. II. těchto VOP, nejsou-li definovány ve Smlouvě jinak, mají takový význam, jaký vyplývá z právních předpisů, případně v jakém smyslu se běžně používají.

 

Článek III
Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem

3.1  Zhotovitel na základě poptávky Objednatele připraví cenovou nabídku vč. specifikace místa a termínu provedení Díla (dále rovněž „Nabídka “), kterou prostřednictvím elektronické pošty zašle Objednateli spolu s návrhem Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

3.2  Objednatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se řádně seznámil s cenovou nabídkou, jakož i kompletní smluvní dokumentací včetně těchto VOP, této porozuměl a nežádá dalších vysvětlení.

3.3 Zhotovitel není jakkoli povinen uzavřít Smlouvu na základě objednávky Objednatele a je oprávněn takovou objednávku odmítnout, a to bez udání důvodu. Předsmluvní odpovědnost Zhotovitel za přerušení či ukončení jednání o uzavření Smlouvy je zcela vyloučena.

 

 

Článek IV
Předmět smlouvy o dílo

4.1  Zhotovitel se zavazuje Objednateli dodat Dílo sjednané dle Smlouvy v rozsahu a lhůtách specifikovaných v příslušné Smlouvě. Objednatel se zavazuje zhotovené Dílo převzít a Zhotoviteli za něj řádně zaplatit ve výši, způsobem a lhůtách tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo a v těchto VOP.

4.2  Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět veškeré činnosti související s realizací předmětu Díla a splňuje potřebné kvalifikační předpoklady.

4.3  Objednatel prohlašuje, že je osobou oprávněnou disponovat s věcí či pozemkem, na kterých bude Dílo realizováno, a že je osobou oprávněnou Smlouvu o dílo podepsat. Pro případ nepravdivosti tohoto svého oprávnění se zavazuje Zhotoviteli uhradit případné škody vzniklé v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení.

4.4  Objednatel svým podpisem Smlouvy prohlašuje, že se řádně seznámil se zakázkovým listem, této porozuměl a nežádá dalších vysvětlení.

4.5  Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem Smlouvy (případně jiné dohody) oběma Smluvními stranami týkající se zhotovení Díla podle později uzavřené smlouvy o dílo jsou neplatná a neúčinná, pokud nebyla zahrnuta do písemné Smlouvy, nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.

4.6  Nastane-li u některé ze Smluvních stran skutečnost bránící řádnému plnění Smlouvy o dílo, je tato Smluvní strana povinna toto ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání Smluvních stran.

4.7  Realizace Díla Zhotovitelem je omezena toliko specifikací dle Smlouvy (včetně jejich příloh) a není-li to výslovně sjednáno, nezahrnuje zejména:

 • náklady na zajištění provozu a chodu (elektrická energie, apod.),
 • zajištění veřejnoprávních projednání – kolaudace díla,
 • zkoušky funkčnosti Díla,
 • zajištění povolení, vyjádření, stanovisek apod. veřejnoprávních orgánů,
 • jakákoli jiná plnění mimo výslovnou specifikaci dle Smlouvy.

4.8  Při zhotovování Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, služeb a dodávek subdodavatele.

4.9  Případně Vícepráce či Méněpráce musí být schválené oběma Smluvními stranami, formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo, pokud není v těchto VOP určeno jinak.

 

Článek V
Cena díla a platební podmínky

5.1  Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli Cenu díla v částkách a v platbách uvedených ve Smlouvě, nejpozději však ke dni dokončení Díla. Zhotovitel vyúčtuje cenu díla daňovými doklady – fakturami se splatností nejméně 10 dnů. Při bezhotovostní platbě se daňový doklad – faktura považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet Zhotovitele, kdy veškeré kreditní poplatky hradí Objednatel.

5.2  Zhotovitel je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu Smlouvy o dílo, které Objednatel převzal a Objednatel je povinen takový daňový doklad – fakturu uhradit v souladu s čl. V odst. 5.1 těchto VOP.

5.3  Cenu díla či jednotlivé dílčí platby je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli dle platebních podmínek uvedených ve Smlouvě.

5.4  V případě změny právního předpisu, který by mohl ovlivnit výši Ceny díla (např. změna sazby DPH), je Zhotovitel oprávněn Cenu díla jednostranně upravit.

5.5  Existence jakýchkoli vad, které neznemožňují či zásadně neomezují funkčnost a možnost užívání Díla, neopravňuje Objednatele zadržet či nevyplatit jakoukoli část Ceny díla.

5.6  Veškeré platby, k nimž je Objednatel vůči Zhotoviteli povinen dle Smlouvy, budou realizovány v měně CZK (česká koruna) na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy, ledaže Zhotovitel udělí Objednateli jiné pokyny se specifikací jiného bankovního účtu či způsobu platby. Způsob platby určuje v zákonných intencích vždy Zhotovitel.

 

Článek VI
Podmínky provedení a předání Díla

6.1  Časový harmonogram. Termín / lhůta pro zahájení zhotovování Díla jakož i pro dokončení dílčích etap i celkového dokončení Díla je stanoven časovým harmonogramem dle Smlouvy, přičemž sjednaný termín zahájení Díla začíná běžet za předpokladu, že Zhotoviteli byla Objednatelem uhrazena záloha Ceny za Dílo a/nebo předplatba části Ceny za Dílo či i celé Ceny za Dílo, byla-li úhrada zálohy Ceny díla či předplatba Smlouvou sjednána. Zhotovitel není v prodlení se zahájením zhotovování Díla, dokud mu není doručen originál Smlouvy podepsaný Objednatelem či Zmocněným zástupcem objednatele; stejně tak v případě, byla-li sjednána povinnost úhrady zálohy Ceny díla či předplatby části Ceny díla či i celá Cena díla, není Zhotovitel v prodlení se zahájením Díla do doby, než je celá částka odpovídající záloze Ceny za Dílo či předplatbě Ceny za Dílo připsána na bankovní účet Zhotovitele.

6.2  Dnem doručení Smlouvy dle čl. III, odst. 3.1 těchto VOP se pro účely stanovení lhůty pro dodání Díla, pokud není Smlouvou sjednáno jinak, rozumí ten den, kdy byl originál Smlouvy bez připomínek, výhrad či jakýchkoli odlišných ustanovení řádně podepsaný Objednatelem či Zmocněným zástupcem Objednatele s dodržením způsobu jednání za Objednatele doručen Zhotoviteli. Objednatel může rovněž předem zaslat Zhotoviteli písemnou formou či e-mailem na kontakty Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy kopii takto řádně podepsané Smlouvy o dílo; tím však není dotčena jeho povinnost doručit Zhotoviteli originál Smlouvy a platí, že dokud není tento originál doručen Zhotoviteli, není Zhotovitel v prodlení se zahájením zhotovování Díla. Je-li Objednatel v prodlení s doručením originálu řádně podepsané Smlouvy Zhotoviteli, Zhotovitel není povinen zahájit práce na Díle a je oprávněn po uplynutí 7 dnů ode dne, kdy měl být originál Smlouvy Zhotoviteli doručen, od Smlouvy odstoupit, resp. zakázku zrušit bez možnosti konvalidace dodatečným podpisem Smlouvy Objednatelem.

6.3  Termín celkového dokončení Díla, může být Zhotovitelem přiměřeně prodloužen, jestliže dojde k rozšíření či změně Díla dle dohody Smluvních stran v dodatku Smlouvy, dále pokud bude uloženo provedení dalších prací dle příslušných právních předpisů.

6.4  V případě, že se vyskytnou okolnosti nezávislé na vůli Zhotovitele (např. události vyšší moci) v důsledku kterých se stane provedení Díla dočasně nemožné či splnitelné pouze s nepřiměřenými obtížemi, prodlužuje se termín / lhůta pro dokončení Díla o toto období. V těchto případech se nejedná o prodlení Zhotovitele. Termín celkového dokončení Díla, může být Zhotovitelem zejména přiměřeně prodloužen, jestliže:

 • byl přístup k místu, kde mělo být Dílo zhotoveno umožněn později než v den určený ve Smlouvě;
 • v průběhu provádění Díla vzniknou překážky na straně Objednatele, zejména nebude-li Objednatelem nebo jím pověřenými osobami Zhotoviteli poskytována řádně a včas součinnost nutná k provádění Díla;
 • vznikne-li odstávka v podniku Zhotovitele nebo jeho subdodavatele či dodavatele materiálů, ovlivňující postupy při zhotovení Díla v důsledku vyšší moci;
 • přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem (průmyslové a přírodní pohromy), přičemž Zhotovitel je povinen prokazatelně vykonat vše, aby nastalé negativní vlivy eliminoval;
 • dojde k přerušení či zastavení výkonu prací na Díle nařízením orgánů státní správy, samosprávy, soudu či Policie ČR či jiného státního orgánu, pokud toto nařízení nebude vyvoláno Zhotovitelem;
 • dojde k rozšíření či změně Díla dle dohody Smluvních stran v dodatku Smlouvy;
 • bude uloženo provedení dalších prací dle příslušných právních předpisů;
 • v dalších případech mimo vůli Zhotovitele, kdy nelze řádné splnění povinnosti v termínu spravedlivě požadovat.

6.5  Nevhodné klimatické podmínky. Zhotovování Díla je možné provádět pouze za vhodných klimatických podmínek, kdy teplota neklesne pod 10 °C. V případě nevhodných klimatických podmínek (sníh, déšť, apod.) bude zhotovování Díla prováděno až za vhodných klimatických podmínek. Termín / lhůta pro dokončení díla stanovený Smlouvou se prodlužuje o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek. Nový termín / lhůtu dokončení Díla sdělí Zhotovitel Objednateli (telefonicky, písemně či e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví Smlouvy), a tento zápis je Smluvními stranami považován za dodatek měnící obsah Smlouvy.

6.6  V případě přerušení realizace Díla z důvodů na straně Objednatele, se prodlužuje termín / lhůta pro dokončení Díla, a to dle kapacitních možností Zhotovitele, min. však o 5 pracovních dní, max. o stejný počet dní co trvalo prodlení Objednatele. Tuto novou lhůtu dodání Díla sdělí Objednateli (telefonicky, písemně či e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví Smlouvy), a tento zápis je Smluvními stranami Smlouvy považován za dodatek měnící obsah Smlouvy.

6.7  V případě, že je Objednatel v prodlení se splněním jakéhokoliv splatného peněžitého závazku vůči Zhotoviteli, tj. závazku vzniklého na základě jakéhokoli smluvního či mimosmluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Objednatelem vč. vztahu nesouvisejících se Smlouvou, jejíž součásti jsou tyto VOP, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla, až do úplného zaplacení splatného peněžitého závazku Objednatelem Zhotoviteli. O dobu přerušení provádění Díla se prodlužuje termín / lhůta pro dokončení díla a Zhotovitel není v prodlení.

6.8  Objednatel bere na vědomí, že Cena díla je stanovena za předpokladu, že realizace Díla proběhne v souladu Smlouvou a těmito VOP. Případné Vícenáklady (např. z důvodu rozdělení realizace na více etap na žádost Objednatele nebo z jiných důvodů) vzniklé nedodržením výše uvedené podmínky z důvodu na straně Objednatele, budou Objednateli vyúčtovány Vícenáklady a Objednatel je povinen vyúčtované Vícenáklady uhradit. Není-li ujednáno jinak, Cena díla zahrnuje dopravu věcí k provedení Díla do místa plnění.

6.9  Vícepráce. Dojde-li při realizaci Díla, k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu či rozsahu Díla vyplývajících ze Smlouvy, provede Zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocení jej podle jednotkových cen položkového rozpočtu použitého pro dohodnutou Cenu díla a předloží tento soupis Objednateli nebo Zmocněnému zástupci Objednatele k odsouhlasení formou číslovaného dodatku ke Smlouvě. Po jeho odsouhlasení Objednatelem má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu, ledaže takové změny jsou nutné k řádnému provedení / dokončení Díla a Zhotovitel tyto nemohl při vynaložení odpovídající péče profesionála předvídat – v takovém případě je Zhotovitel oprávněn tyto Vícepráce provést i bez předchozího odsouhlasení Objednatele a Objednatel je povinen tyto uhradit v ceně odpovídající ocenění dle tohoto odstavce. Objednatel nebo Zmocněný zástupce Objednatele je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele (dodatku ke Smlouvě) nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Pokud se Objednatel nevyjádří, má se za to, že souhlas udělil a Zhotovitel je oprávněn Vícepráce provést a tyto Objednateli vyúčtovat.

6.10  Méněpráce. Dojde-li při realizaci Díla, k jakýmkoliv změnám, které budou mít za následek zúžení / omezení předmětu či rozsahu Díla vyplývajícího ze Smlouvy, není touto změnou jakkoli dotčen nárok Zhotovitele na úhradu plné Ceny za Dílo a Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2614 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.11  Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. Dokončení Díla není vázáno na provedení zkoušek. Ustanovení § 2607 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se neuplatní a Smluvní strany jej vylučují.

6.12  Předání díla. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu převzetí Díla. Objednatel je povinen se na výzvu zhotovitele k protokolárnímu převzetí Díla dostavit a Dílo převzít. Poruší-li Objednatel svoji povinnost dostavit se k převzetí Díla, Dílo se považuje za předané dnem, kdy Zhotovitel umožnil Objednateli s Dílem nakládat. Zhotovitel je povinen sdělit tuto skutečnost Objednateli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů (telefonicky, písemně či e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví smlouvy o dílo). Objednatel, či jím pověřená osoba, má možnost se vyjádřit do 2 pracovních dnů od tohoto sdělení. Nevyjádří-li se Objednatel či zástupce v těchto dvou dnech, má se za to, že s předáním bez jakýchkoli výhrad souhlasí.

6.13  Smluvní strany se dohodly, že Dílo může být předáváno i částečně (po etapách), kdy se jednotlivá předání částí Díla řídí ustanoveními čl. V těchto VOP.

6.14  Objednatel je povinen Dílo či jednotlivou předávanou část Díla při předání a převzetí, svědomitě prohlédnout a případné vady, zejména viditelná poškození či jiné nedostatky bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli a zapsat je do předávacího protokolu, jinak práva z vadného plnění zanikají.

6.15  O předání a převzetí Díla bude účastníky Smlouvy vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí, který potvrdí svým podpisem obě Smluvní strany. Nevyhotovení/ nepodepsání Protokolu o předání a převzetí nemá vliv na předání Díla. V případě, že při předání a převzetí Díla budou Objednatelem zjištěny drobné vady, nebo případně nedodělky nebránící užívání Díla, uvedou účastníci jejich popis v předávacím protokolu a Dílo se považuje za převzaté (převzetí Díla Objednatelem s výhradami). Zjištěné drobné vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě v Protokolu po dohodě Smluvních stran uvedené. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Neuvede-li v předávacím protokolu Objednatel žádné vady či nedodělky, má se za to, že Dílo bylo dokončeno a předáno bez jakýchkoli vad a nedodělků.

6.16  Vlastnictví k předmětu Díla přechází na Objednatele úplným zaplacením celkové Ceny za Dílo. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem, kdy se stane věcně součástí nemovitosti.

6.17  Pokud Objednatel brání Zhotoviteli ve splnění jeho závazku, tj. zejména neposkytuje potřebnou součinnost, upozorní Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele a vyzve jej ústně, písemně či e-mailem na kontakty uvedené v záhlaví Smlouvy, aby ve lhůtě do 3 dnů odstranil překážky bránící provádění Díla. Pokud Objednatel v této lhůtě překážku neodstraní a neumožní Zhotoviteli dokončit Dílo, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. V případě takového odstoupení od Smlouvy není Zhotovitel povinen vracet finanční prostředky, které odpovídají obvyklé ceně řádně dodaného materiálu a řádně provedeného Díla Objednateli a je oprávněn si tyto finanční prostředky ponechat, rovněž Objednatel není povinen vracet obdržené plnění Zhotoviteli a je oprávněn si toto plnění ponechat.

 

Článek VII
Součinnost Objednatele a další práva povinnosti Smluvních stran

7.1  Objednatel je povinen odstranit veškeré překážky, které by bránily přístupu do prostorů, kde má být dle Smlouvy Dílo zhotoveno a umožnit tak Zhotoviteli vstup do míst k provádění díla nejpozději v první dohodnutý den zhotovení dle Smlouvy. V případě, že Objednatel neumožní (např. z důvodu zpoždění stavby či nepřipraveností prostoru pro řádné zhotovení Díla apod.) Zhotoviteli v uvedeném termínu započetí zhotovování Díla, je v prodlení. Pokud prodlení Objednatele přesáhne dobu 10 kalendářních dnů od původního termínu zahájení Díla, má Zhotovitel právo vyfakturovat Objednateli paušální náhradu za prostoje a rezervaci kapacit ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení Objednatele, a dále skladné za každý započatý den ode dne předpokládaného započetí zhotovování Díla ve výši 500,- Kč bez DPH. Objednatel je povinen tyto uhradit nejpozději do 7 dnů od obdržení jejich vyúčtování. V případě, že prodlení Objednatele trvá déle než 30 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit a zároveň mu v takovém případě vzniká nárok na vyúčtování smluvní pokuty ve výši 15 % z Ceny za Dílo Objednateli, kterou je Objednatel povinen uhradit nejpozději do 7 dnů od obdržení jejího vyúčtování; úhradou smluvní pokuty nejsou dotčený jakékoli jiné nároky Zhotovitele dle těchto VOP, zejména nárok na paušální náhradu za prostoje a rezervaci kapacit, skladné jakož i nároky na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty i ve výši přesahující smluvní pokutu. S tímto je Objednatel srozuměn a bezvýhradně tato rizika přijímá.

7.2  Objednatel je povinen připravit Zhotoviteli místo provádění Díla ve stavu odpovídajícímu smluveným podmínkám k zabudování Díla.

7.3  Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost pro zajištění řádného provádění díla v souladu se Smlouvou a těmito VOP.

7.4  Objednatel se po zaměření předmětu Díla zavazuje, že po celou dobu provádění Díla zachová zaměřené dispozice, které ovlivňují samotnou realizaci Díla a na základě kterých Zhotovitel Dílo provádí (a případně vyrábí či nechává vyrobit předmětné komponenty).

7.5  Objednatel je povinen zajistit v průběhu realizace Díla, aby se bezprostředně v místě zhotovování Díla nevyskytovaly jakékoli třetí osoby, které by znemožňovaly či ztěžovaly zhotovování Díla, anebo Dílo jakkoliv před dokončením používaly. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle do okamžiku splnění této povinnosti Objednatelem. Zhotoviteli také v souvislosti s uvedeným prodlením vzniká nárok účtovat Objednateli tímto vzniklé vícenáklady dle čl. X těchto VOP.

7.6  Objednatel je povinen po celou dobu montáže díla zajistit Zhotoviteli na svoje náklady možnost odběru elektrické energie 230 V a umožnit vstup do místa realizace Díla po celou dobu montáže.

7.7  Objednatel dále nemá nárok požadovat po Zhotoviteli případné nároky za svůj čas strávený při součinnosti s realizací Díla.

7.8  Objednatel je povinen před zaměřením díla upozornit Zhotovitele na veškeré rozvody médií (topení, el. energie, plynu, vody apod.), které jsou umístěny v místě nebo poblíž montáže Díla. Nesplní-li tuto povinnost, potom Zhotovitel nenese odpovědnost za jejich případné poškození a s tím související veškeré případně vzniklé škody.

7.9  Limitace škody. Smluvní strany se dohodly na omezení maximální výše celkové náhrady případné škody způsobené Objednateli porušením povinností Zhotovitele dle této Smlouvy (pokud by takovýto nárok dle ustanovení této Smlouvy vznikl) a/nebo porušením zákona při plnění této Smlouvy, a to maximálně do výše 30% celkové Objednatelem Zhotoviteli zaplacené Ceny za Dílo dle Smlouvy. Objednatel toto riziko po důkladné obchodní úvaze přijímá a je s ním srozuměn.

7.10  Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele započítat jakoukoli svoji pohledávku vůči Zhotoviteli na úhradu závazků vyplývajících ze Smlouvy či převést své závazky ze Smlouvy nebo jakoukoli jejich část na třetí osobu.

7.11  Zhotovitel je oprávněn kdykoli provádět započtení vzájemných pohledávek, a rovněž je oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vč. veškerého příslušenství vyplývající ze Smlouvy, resp. převést veškerá práva a nároky ze Smlouvy na třetí osobu, a to bez ohledu na to, zda se pohledávka stala splatnou, přičemž Objednatel je po oznámení takového postoupení povinen plnit této třetí osobě.

7.12  Objednatel se zavazuje včas písemně informovat Zhotovitele o podstatném zhoršení své finanční situace, zejména o zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace, o skutečnosti, že mu hrozí úpadek nebo již nastal, případně jsou-li tu jiné skutečnosti, které jsou důvodem pro zahájení konkurzního nebo vyrovnávacího řízení. Dojde-li k takovému podstatnému zhoršení finanční situace Objednatele, je Zhotovitel i bez oznámení kupujícího dle předchozí věty oprávněn od Smlouvy odstoupit, kdy odstoupení od Smlouvy ze strany Zhotovitele se řídí čl. XII těchto VOP.

 

Článek VIII
Vzdání se náhrady škody

8.1  Objednatel je srozuměn se skutečností, že při zhotovování Díla může dojít k poškození okolí místa, kde bude Dílo prováděno, kdy tímto poškozením se rozumí zejména poškození zdiva, omítek, nátěrů, maleb, podlah nebo obkladů bezprostředně přilehlých k dílu dle Smlouvy.

8.2  S ohledem na skutečnosti dle čl. VIII odst. 8.1 těchto VOP se Objednatel vzdává práva na náhradu jakékoli škody, která vznikne při provádění Díla. Toto vzdání se práva na náhradu škody se nevztahuje na případy, kdy je škoda Zhotovitelem způsobena úmyslně.

 

Článek IX
Smluvní pokuty, úrok z prodlení, vícenáklady

9.1  V případě prodlení Objednatele se zaplacením kteréhokoli daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši ­­­­0,05 % z Ceny za Dílo za každý i započatý den prodlení s příslušnou platbou.

9.2  Bylo-li sjednáno placení Ceny díla ve splátkách, pak v případě prodlení Objednatele se zaplacením, byť i jediné splátky, dojde ke splatnosti celého závazku (ztrátě výhody splátek). Zhotovitel je dále oprávněn celé nebo zbytkové plnění Smlouvy odepřít a požadovat, aby mu Objednatel poskytl náhradu škody za porušení Smlouvy, tj. nárok prodávajícího na náhradu škody vedle úroků z prodlení je v plném rozsahu nedotčen.

9.3  Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné dnem porušení povinnosti.

9.4  Při nedodržení platebních podmínek ze Smlouvy nebo při okolnostech, které snižují dle výlučné úvahy Zhotovitele platební věrohodnost Objednatele, je Zhotovitel oprávněn požadovat okamžitou platbu v hotovosti. V případě prodlení Objednatele s placením peněžitého závazku po dobu delší než 30 dnů je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy, odstoupit. Stane-li se po uzavření Smlouvy vzhledem k chování Objednatele zřejmé, že Objednatel své závazky ze Smlouvy (především závazek převzít Dílo a závazek zaplatit Cenu díla) nesplní, může Zhotovitel rovněž odepřít své plnění ze Smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění Objednatele, to vše na náklady Objednatele. Zhotovitel může Objednateli stanovit lhůtu v délce 15 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody z důvodu porušení povinností plynoucích ze Smlouvy ze strany Objednatele nezávisle na tomto odstoupení.

9.5  Vícenáklady jdoucí k tíži Objednatele. Vícenáklady jsou například prostoje, úklid prostoru apod. budou vyúčtovány v následné sazbě 300,- Kč bez DPH za 1 hodinu prováděné jednou osobou. Tyto vícenáklady jsou splatné dnem porušení povinnosti a vyúčtování je považováno za dodatek měnící obsah Smlouvy.

9.6  Marný výjezd. V případě marného výjezdu pracovníků Zhotovitele na místo realizace Díla z důvodu na straně Objednatele, bude Objednateli Zhotovitelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu, prostoje a ztracený čas v paušální výši 2.000,- Kč bez DPH za každý byť jen započatý marný výjezd. Objednatel je s tímto srozuměn, podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl o této skutečnosti předem informován, a je bez ohledu na jiné okolnosti vždy povinen tuto paušální škodu nahradit. Tato paušální škoda bude Zhotovitelem vyúčtována dle jeho úvahy samostatně, v součtu s ostatními paušálními náhradami za marné výjezdy či jiná porušení Smlouvy.

9.7  Prostoje. V případě prostoje z důvodu na straně Objednatele, bude Objednateli Zhotovitelem vyúčtována náhrada škody odpovídající nákladům na dopravu, prostoje a ztracený čas v paušální výši 300,- Kč bez DPH za každou byť jen započatou hodinu prostoje. Objednatel je s tímto srozuměn, podpisem Smlouvy o dílo (resp. smlouvy uzavřené se Zhotovitelem) potvrzuje, že byl o této skutečnosti předem informován, a je bez ohledu na jiné okolnosti vždy povinen tuto paušální škodu nahradit. Tato paušální škoda bude Zhotovitelem vyúčtována dle jeho úvahy samostatně, v součtu s ostatními paušálními náhradami za marné výjezdy či jiná porušení Smlouvy.

 

Článek X
Záruka za jakost

10.1  Zhotovitel zaručuje záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla, resp. předání a převzetí dílčí části Díla.

10.2  Záruka za jakost se vztahuje pouze na vady vzniklé při řádném způsobu používání Díla v souladu s pokyny Zhotovitele, předanými návody užívání a manuály, záručními listy a jinou dokumentací k předmětu Díla.

10.3  Záruka za jakost, nároky z vad, reklamace a způsob jejího vyřízení se řídí Reklamačním řádem a záručními podmínkami Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást VOP.

 

Článek XI
Odstoupení od Smlouvy

11.1  Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy v případech uvedených ve Smlouvě nebo ve VOP a dále v případech podstatného porušení Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje zejména:

 • prodlení Objednatele s finančními závazky o více než 14 dnů;
 • skutečnost, že Objednatel neumožní Zhotoviteli provést Dílo řádně a včas, nebo nerespektuje požadavky Zhotovitele, které jsou rozhodující pro řádné a včasné dokončení Díla (uvážení těchto skutečností je na straně Zhotovitele).

11.2  Odstoupení od Smlouvy o dílo se nedotýká nároku Zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy o Dílo. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na zajištění závazků ze Smlouvy. Rovněž nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení).

11.3  Nesplní-li Objednatel jakoukoli ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může Zhotovitel trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od Smlouvy. V takovém případě není jakkoli dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinností Objednatele.

11.4  Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že je Zhotovitel výlučně z důvodu na jeho straně v prodlení se zhotovením Díla více než 30 dnů po konečném termínu dodání a provedení Díla.

11.5  Při odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran v případě, že ještě nebyla příslušná část Ceny díla Objednatelem hrazena, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli poměrnou část Ceny díla dle rozsahu a stavu jeho zhotovení ke dni ukončení Smlouvy, a Zhotovitel je poté povinen převést vlastnické právo k existujícímu Dílu nebo části Díla na Objednatele.

11.6  Odstoupení od Smlouvy je třeba učinit písemnou formou doporučeným dopisem na adresu Smluvní strany, které je určeno. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou Smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

 

Článek XII
Ochrana osobních údajů

12.1  Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a svých osobních údajů v databázi Zhotovitele po splnění Smlouvy. Objednatel je oprávněn odvolat souhlas se zpracováním formou písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje Objednatelů jsou Zhotovitelem zabezpečeny proti zneužití.

12.2  Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále rovněž „GDPR“).

12.3  Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí, že Zhotovitel zpracovává v souladu s nařízením GDPR jeho osobní údaje, zejména jméno, příjmení, bydliště či místo podnikání a e-mailovou adresu, za účelem, na základě a v rozsahu uvedeném v Informaci pro subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů, dostupné na internetových stránkách Zhotovitele __Mph group s.r.o. _, s níž se Objednatel před uzavřením Smlouvy seznámil.

 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

13.1  Zhotovitel je v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn tyto VOP jednostranně měnit.

13.2  Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se Smlouvou:

 • povinnost doručení druhé smluvní straně je zasilatelem splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta, uvedená v záhlaví Smlouvy vždy ve znění platném ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí (poštou) formou „doporučeně“. V případě, že se zásilka (písemnost) vrátí jako nedoručená, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
 • písemnost může být taktéž doručena e-mailem, a to výhradně na kontaktní email uvedený v záhlaví Smlouvy,
 • při osobním předání se stvrzením o převzetí.

13.3  Právní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí českým hmotným právem, aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) na právní vztahy se však výslovně vylučuje.

13.4  Pro všechny nároky či spory vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky podle příslušných procesních předpisů České republiky.

13.5  Ve smyslu § 89a občanského soudního řádu se Smluvní strany, tedy Objednatel a Zhotovitel, dohodly, že u veškerých sporů mezi nimi je dána místní příslušnost Městského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti okresního soudu a místní příslušnost Krajského soudu v Brně pro případ věcné příslušnosti krajského soudu.

13.6  V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

13.7  Rozhodující pro posouzení účinnosti právního jednání je jeho obsah a úmysl Smluvních stran.

13.8  Reklamační řád a záruční podmínky Zhotovitele jsou neoddělitelnou součástí těchto VOP.

13.9  Smluvní strany podpisem Smlouvy k těmto VOP, jakož i Reklamačnímu řádu a záručním podmínkám Zhotovitele přistupují a s jejich obsahem souhlasí. Podpisem Smlouvy rovněž stvrzují, že byli o VOP, jakož i o Reklamačním řádu a záručních podmínkách Zhotovitele, řádně a dostatečně informování.

13.10  Tyto VOP jsou platné a účinné od 4.2020 a jsou veřejně přístupné na internetových stránkách Zhotovitele dostupné na www.vasestineni.cz .